poslať link

Nové Domy.sk


špecializovaný portál o individuálnej výstavbe


Hlavná navigáciaStavebné slová a pojmy, ktoré by ste mali poznať

autor: Blažej Babík - 04. 12. 2010

Chcete stavať a zovšadiaľ sa na Vás hrnie záplava nových pojmov a termínov? Neviete sa v nich zorientovať? Možno mnohé už poznáte, ale nie ste si úplne istý, čo všetko sa za nimi skrýva. Vpusťme trošku svetla do pojmov „štúdia“, „projekt“, „projekt pre stavebné povolenie“ , „typový projekt“ či „realizačný projekt“.

Na začiatok si veľmi zjednodušene zadefinujme slovo, okolo ktorého sa to celé točí, a to je slovo „projekt“. Projekt je súbor výkresov a textu za účelom čo najpresnejšie popisať veľkosť stavby, konštrukčný systém, použité materiály a ďalšie technické informacie, ktoré sú potrebné k jej zhotoveniu a bezpečnej a fungujúcej prevádzke. Projekt môže obsahovať údaje pre výstavbu celej novej budový, alebo môže riešiť iba čiastkovú potrebu budovy, napríklad projekt pre zavedenie a rozvod zemného plynu.

Projektovanie je veľmi dôležitá a náročná práca. Za vypracovanie každého projektu berie zodpovednosť odborník - projektant, ktorého spôsobilosť skúškami autorizuje Slovenská komora stavebných inžinierov alebo Slovenská komora architektov.

Vráťme sa späť k našej prvej myšlienke: „Chceme stavať náš nový rodinný dom!“ Najprv musíme vedieť, aký dom chceme postaviť. Môžme ho nájsť buď v niektorom katalogu, možno práve taký majú naši známi, alebo si necháme priamo na naše potreby a na náš pozemok vypracovať „štúdiu“. A to je už úloha pre architekta. Vcítiť sa do potrieb Vašej rodiny a navrhnúť dom (možno prestavbu podkrovia alebo bytu), ktorý bude konkrétny a jedinečný, tak ako je jedinečný každý človek. Najdôležitejším prvkom, ktorý ovplyvní Vaše budúce pohodlné bývanie a život rodiny je rozloženie miestnosti a ich vzájomné prepojenie. Nemenej je dôležitá aj orientácia k svetovým stranám a okoliu, ako aj variabilita zariaditeľnosti priestoru. Celkový príjemný dojem a vzhľad, ako aj estetické riešenie detailou, napríklad tvaru balkonového zábradlia, je dôležitou súčasťou domu, ale bez dobre zvládnutých predchádzajúcich prvkov nám budúce pohodlie nezabezpečí.

Ako zisťujeme, štúdia rieši skôr priestorové usporiadanie a návrh na riešenie potrieb stavebníka. Preto viac, ako nejaké zvláštne technické vedomosti, si štúdia od jej autora vyžaduje tvorivosť, schopnosť empatie, životnú múdrosť a precítenie jedinečnosti daného miesta. Jej autorstvo sa považuje za duševné vlastníctvo.

Ďalším krokom v príprave pre budovanie vlastného obydlia je „projekt pre stavebné povolenie“ . Čo je jeho náplňov a kto nám ho vypracuje?

Projekt pre stavebné povolenie obsahuje všetky potrebné technické informacie, ktoré dokladujú, že budúca stavba bude poskytovať zdravé a bezpečné prostredie pre jej užívateľov, a väzby na živé i neživé okolie nebudú mať negatívny vplyv a budú jasne definované. Základ tvorí „stavebná časť“, ktorá nám dáva základnu prestavu o hmote, tvare, materialového riešenia a použitých konštrukčných systémov. Jej projektantom je buď architekt alebo stavebný inžinier. Ten je spravidla zároveň aj určitým manažérom a koordinátorm pre profesijných projektantov dielčich projektov, ako sú projekt „zdravotechniky – rozvodov vody a kanlizácie“, projekt „plynofikacie“, projekt „kúrenia“, projekt „elektroinštalácií“ a samozrejme projekt „statiky“ stavby. Všetky tieto dielčie projekty vykonávajú ľudia, ktorý už pri svojom štúdiu sa zameriavali na konkrétnu oblasť, a ktorých spôsobilosť jej potvrdená autorizáciou. Pri jednoduchých stavbách, ako je rodinný dom, sa stavebné konanie spája do jedného spolu z územným konaním, ku ktorému sa dokladá „situačný výkres“ vrátane vyznačenia prípojok na verejné siete, osadenie domu, odstupy od hranic pozemku ako aj uličný pohľad.

Keďže na príprave takého projektu sa podieľa množstvo odborníkov a je pomerne časovo náročná, prejavuje sa to aj v cene projektu. Preto mnoho stavebníkov čoraz častejšie uprednostňuje „katalógové projekty“. Sú to projekty pre vybrané typy rodinných domov, ktoré pokrývajú potreby širšieho množstva ľudí a sú obľúbené. Ich výhoda je hlavne v cenovej dostupnosti, ktorá je asi 5 až 10 krát nižšia ako cena individuálneho projektu, ale treba si zároveň uvedomiť, že nikdy nie je konečná. Tieto projekty nie su pripravované pre konkrétný pozemok, preto si často vyžadujú okrem doprojektovania situácie a prípojok k verejným sietiam aj preprojektovanie základov a osadenia do terénu podľa konkrétnych geologických pomerov. Do takéhoto projektu sa oveľa ťažšie zapracovávajú individuálne požiadavky a nároky budúcich obyvateľov domu, pretože pre stavebníka malá dispozičná obmena môže z hľadiska projektovania vyvolať celkovú zmenu projektu a tým aj jeho inú cenovú náročnosť. Katalógový projekt je vhodný pre tých stavebníkov, ktorým úplne vyhovuje dané riešenie domu a sú s ním stotožnený.

Pre tých, čo sa rozhodnú nechať si postaviť dom „na kľúč“ stavebnou firmou, je dôležitým stupňom projekcie „realizačný projekt“, ktorý je súčasťou zmluvy o zhotovení diela. Je to projekt prepracovaný do posledného detailu, ktorý je potrebný pre rýchle, úsporné a kvalitné prevedenie výstavby. Zároveň je to meradlo kvality jej prevednia.

Nuž čo dodať na záver ? Každy si sám musí zvážiť svoje potreby aj možnosti, ja len pripomeniem zopár možno vhodných prísloví : „Viac hláv, viac rozumu !“ alebo „Dvakrát meraj a raz rež !“


Ing.arch. Blažej Babík, architekt@blazejbabik.sk

Dokumenty:


Novinky
Menu


TOP ponuky


Novostavby


Prihlásenie